Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Tiedolla johtamisen merkitys hyvinvointialueilla korostuu niukkenevien resurssien aikana
Sponsoroitu

Virpi Pitkänen

johtava asiantuntija, FCG Finnish Consulting Group Oy

Laadukas sote-tieto auttaa kohdistamaan resurssit tehokkaasti ja luo pohjan hyvinvointipalveluiden kehittämiselle.

– Hyvinvointialueiden toiminnan tuottavuutta varjostavat nousevat kustannukset ja resurssien riittämättömyys. Näinä niukkojen resurssien aikana olisikin erityisen tärkeää tietää tarkasti, mihin varat ja resurssit kohdistetaan, sanoo FCG Finnish Consulting Group Oy:n johtava asiantuntija Virpi Pitkänen

– Ongelmien ratkaisuksi tarvitaan tietoa, mitä sosiaali- ja terveyspalveluissa tuotetaan valtavat määrät päivittäin. Siinä missä tiedonsaanti on ollut kohtuullisella tasolla erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tiedonsaanti on edelleen hankalaa ja alueelliset erot tiedon keräämisessä ovat suuria. Kun toimintatietojen ja talouteen liittyvien lukujen tulkitseminen käsitellään erikseen, tuotannon kokonaiskuvan hahmottaminen on erittäin hankalaa. Kirjaamisen taso ja tiedon jalostaminen vaativat parannusta, jotta laadukasta tietoa voidaan käyttää hyväksi hoidon arvioinnissa, palveluiden suunnittelemisessa, päätöksenteossa sekä johtamisessa, Pitkänen kiteyttää. 

Potilasluokittelujärjestelmä luo kokonaiskuvan hyvinvointialueiden tuloksellisuudesta

– Kansainvälisesti laajasti käytössä oleva, sekä Suomessa enemmän erikoissairaanhoidossa hyödynnetty DRG-järjestelmä tarjoaa merkittävän potentiaalin myös perusterveydenhuollon puolelle. Hyvinvointialueiden tiedolla johtamiseen tarvitaan THL:n määrittämien vähimmäistietojen lisäksi jalostettua tietoa kokonaisuuden hahmottamiseksi, Pitkänen kertoo.  

Hyvinvointialueiden toiminnan kehittämisen, resurssien oikein kohdentamisen sekä kustannusten hillitsemisen avuksi tarvitaan jalostettua tietoa, jossa yhdistyvät asiakkaan saama hoito, siihen käytetyt kustannukset sekä työpanos. Tämän tiedon perusteella voidaan tarkastella laajempia terveysongelmakokonaisuuksia yksittäisten diagnoosien ja suoritteiden sijaan. 

Finnish Consulting Group Oy:n tarjoama episodipohjainen DRG-ratkaisu on yhtenäinen potilasluokittelujärjestelmä, minkä avulla voidaan tarkastella käyntejä ja hoitojaksoja kokonaisuutena yhdistämällä tieto asiakkaiden hoidosta ja siihen käytetyistä resursseista. Arvokasta tietoa syntyy, kun organisaation tiedot yhdistetään hyödynnettävämpään muotoon, jolloin muodostuu ymmärrys myös tarvittaville muutoksille. 

Jalostetulla tiedolla kehitetään tulevaisuuden hyvinvointialueita

– Tulevaisuudessa resurssien käytön kokonaisvaltaisen hahmottamisen ja mittaamisen tärkeys korostuvat entisestään nousevien kustannusten ja resurssipulan myötä. Toimivan potilasluokittelujärjestelmän avulla organisaatiot pystyvät helpommin tunnistamaan tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittarit, valtakunnallinen hyvinvointialueiden vertailu mahdollistuu ja sote-palveluiden tuotteistaminen onnistuu yhdenmukaisesti kaikilla hyvinvointialueilla. Toimivan järjestelmän tuottaman laadukkaan tiedon ansiosta sote-ala pystyy tulevaisuudessa tunnistamaan kehityskohdat sekä resurssisyöpöt helpommin, jolloin tuottavuus paranee, ja siirrytään suoritekeskeisyydestä tarkastelemaan kokonaisuuksia, Pitkänen kiteyttää. 

  • Luokitellut asiakastiedot luovat tietopohjan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiselle sekä hoidon vaikuttavuuden mittaamiselle.
  • Hyvinvointialueet tarvitsevat vähimmäistiedon lisäksi jalostettua laadukasta tietoa palveluiden kehittämisen tueksi.
  • DRG-potilasluokittelujärjestelmä mahdollistaa terveysongelmakokonaisuuksien ja hoitoketjujen tarkastelun laajemmin yksittäisten suoritteiden sijaan.

Vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä hoitoa

Itsemonitoroinnilla

Miten sotea johdetaan tiedolla?

Next article