Etusivu » Kultaiset vuodet » Kulttuurin merkitys terveyden edistäjänä
Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kulttuurin merkitys terveyden edistäjänä

Kulttuurin ja taiteen harrastamiseen pitäisi panostaa, kun siihen vielä pystyy

Terveys on elämämme tärkeimpiä asioita eikä se koske pelkästään fyysistä kehoamme. Nykyään voidaan monien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten pohjalta todeta kulttuurilla olevan vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.


UNESCO määrittelee kulttuurin seuraavasti: ”Kulttuuri on yhteiskunnan tai ihmisryhmän henkisten, aineellisten, älyllisten ja emotionaalisten ominaisuuksien koostumus, ja se sisältää taiteiden ja kirjallisuuden lisäksi elintavat, yhteiselämän, arvojärjestelmät, traditiot ja uskomukset.”


Kulttuuri, terveyden edistäminen ja voimavarojen vahvistaminen


Kulttuurin merkitys käsitteenä on laaja ja sanana kulttuuri voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Aihetta voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, esimerkiksi elokuvan, musiikin, tanssin, teatterin tai kuvataiteen kautta ja sillä voidaan vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen toimintaan sekä kehitykseen.


Terveyden edistämisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Terveyden edistäminen on keino vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin, se voi olla terveyttä edistävää, suojelevaa tai sairauksia ennaltaehkäisevää. Tässä on kysymys yksilön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Tavoitteina ovat mahdollisuuksien luominen ja muutoksen aikaansaaminen.


Kulttuurin keinoin voidaan lisätä ihmisten onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita, aktivoida etsimään uusia kokemuksia sekä pitämään mielensä ja ajatuksensa virkeänä, osalle se on puolestaan keino saada luoda uusia ihmissuhteita ja verkostoja. Kulttuurin harrastaminen yhdessä muiden kanssa sekä sosiaalinen osallistuminen on nähty erityisen vaikuttavaksi keinoksi parantaa ihmisten elämänlaatua, jaksamista arjessa sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkimuksien pohjalta on pystytty myös osoittamaan, että kulttuuri- ja taidetoiminnan avulla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja parantaa heidän integroitumista yhteiskuntaan.


Maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuvat rajoitukset, joita asetettiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi, näyttivät synkän puolen, mitä kulttuurin puute merkitsee yhteiskunnalle. Vielä ei ole tarpeeksi näyttöä, millaiset vaikutukset tällä on kansalaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kulttuuria ja sen edistämistä tukemalla voidaan vaikuttaa hyvinvointi- ja terveyskuluihin, siksi on tärkeä muistaa jakaa tietoa kulttuuripalveluiden käytön tärkeydestä.

Next article