Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme. Euroopan aivoneuvoston tekemän tutkimuksen mukaan aivosairauksien aiheuttamat kokonaiskulut vuonna 2010 olivat Euroopassa 798 miljardia euroa. Kulut ovat lähes nelinkertaiset esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin tai syöpään verrattuna.

Aivosairauksien epäsuorat kulut ovat poikkeuksellisen suuret. Kustannuksia syntyy pitkään, kun ulkopuolisen avun tarve on suuri ja pitkäaikainen. Aivosairauksista aiheutuu myös merkittävää inhimillistä kärsimystä niin sairastuneille itselleen kuin heidän läheisilleenkin.

 

MS-taudin kulut kasvavat taudin edetessä

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten vakava neurologinen sairaus, joka diagnosoidaan tavallisesti 20–40-vuotiaana. Suomessa MS-tautia sairastaa vähintään 7000 ihmistä. Liikenneonnettomuuksien ohella MS-tauti on nuorilla aikuisilla suurin vaikeavammaisuuden aiheuttaja.

MS-tauti on nuorilla aikuisilla suurin vaikeavammaisuuden aiheuttaja

Vastikään Journal of Medical Economics -lehdessä julkaistussa kotimaisessa tutkimuksessa avattiin MS-taudin yhteiskunnalle tuottamia kustannuksia sekä vaikutusta sairastuneiden elämänlaatuun. Yhteiskunnalle MS-taudin kustannukset sairastunutta kohden ovat kaikista aivosairauksista suurimmat, koska MS-tautiin sairastutaan nuorena ja sairaus etenee läpi elämän.

MS-taudista aiheutuu yhteiskunnalle kustannuksia keskimäärin noin 47 000 euroa vuodessa sairastavaa henkilöä kohden eli kokonaisuudessaan noin 330 miljoonaa euroa vuosittain. Reilu kolmasosa kustannuksista muodostuu tuotannonmenetyksistä, jotka syntyvät työkyvyttömyyseläkkeelle tai sairaslomalle siirtymisestä. Toinen kolmannes kuluista syntyy erilaisten palvelujen käytöstä ja hoivakuluista. Viimeinen kolmannes kustannuksista liittyy MS-lääkkeiden ja diagnostiikan kuluihin.

Kokonaiskulujen keskiarvo 47 000 euroa voi kuitenkin olla harhaanjohtava, sillä MS-taudin kustannukset kasvavat voimakkaasti sairauden edetessä. Taudin alussa kulut  ovat noin 11 000 euroa sairastunutta kohden. Mikäli tauti pääsee etenemään vaiheeseen, jossa sairastava tarvitsee avustajia kotona selviytymiseen, nousevat kustannukset kymmenkertaisiksi, jopa 110 000 euroon vuodessa.

 

MS-taudin etenemisen hidastamiseen kannattaa panostaa

On hienoa, että MS-tautia sairastavien elinikä, työssäpysymisaika ja elämänlaatu ovat kohentuneet vuosikymmenten saatossa selvästi. Hoitomuodot ovat kehittyneet voimakkaasti sitten 90-luvun, jolloin tautiin ei ollut vielä mitään hoitoa. Paljon on tehty, mutta lisääkin voidaan tehdä.

Mikäli MS-tautiin halutaan satsata, on kaikkein kannattavinta panostaa toimiin, jotka hidastavat taudin etenemistä. Lääketutkimuksen saralla tarvitaan panostuksia sellaisten lääkemuotojen kehittämiseen, jotka pystyvät pysäyttämään taudin etenemisen. Tällä hetkellä tarjolla olevat lääkitysmuodot pystyvät vain hidastamaan taudin etenemistä. Kuntoutustoimintaan ja työpaikkajärjestelyihin tarvitaan myös panostuksia, jotta MS-tautia sairastavat voivat jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään.

Taloustilanteen vuoksi riskinä on, että MS-taudin hoidon taso laskee ja hoidon kehittäminen hidastuu tutkimukseen, koulutukseen ja kuntoutukseen kohdistuvien supistusten myötä. Varmaa kuitenkin on, että säästäminen lyhyellä aikavälillä lisää kustannuksia pitkällä tähtäimellä.